สำรวจรถประหยัดพลังงาน

ความน่าสนใจและประโยชน์ของรถประหยัดพลังในปัจจุบัน เมื่อกลุ่มอตสาหกรรมของรถบางยี่ห่อได้ออกแบบรถให้มีสมรรถณะให้เหมาสมกับการประหยัดเชื้อเพลิง ซึ่งส่งผลให้ช่วยลดสภาวะที่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม

ระบบที่ช่วยประหยัดพลังงานและเชื้อเพลิง

รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) ขณะที่รถยนต์หลากยี่ห่อบางกลุ่มเช่น BYD, ORA ,NETA และรถยนต์ในตลาดบางรุ่น ได้เจาะเข้ามาค้าขายตลาดรถยนต์ในเมืองไทย ซึ่งทำให้มีการสนับสนุนแหล่งชาจร์พลังงานของรถมากขึ้นในจุดต่างๆ โดยต้องคำนึงถึงการใช้งานและการเก็บบรรจุของแบตเตอร์รี่

รถยนต์ไฮบริด (Hybrid Vehicle) เป็นรถที่มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนระบบจากหารใช้น้ำมันไปใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้มาจากการเก็บสะสมของมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วนำไปช่วยกำลังขับเคลื่อน ซึ่งตัวรถรุ่นนี้ก็จะมีราคาที่สูง โดยที่รถยนต์ระบบไฮบริดบางยี่ห่อได้มีการผลิตมาให้ใช้งานมานานแล้วเช่น รถในโมเดลของ Honda และ Toyota

ประหยัดพลังงาน (Eco-Car) เป็นระบบรถที่ได้รับความนิยมในการผลิตใช้ในอุสาหกรรมรถยนต์ในปัจจุบันมากที่สุด โดยเฉพาะกับรถรุ่นใหม่และถูกนำไปใช้กับรถจักรยานยนต์บางรุ่น โดยหลักการจะเน้นไปที่การประยัดเชื้อเพลิงและรักษาสะภาพแวดล้อม เช่น การใช้ระกบบไฟฟ้าเข้ามาควบคุมรถขณะที่มีการจอดหรือหยุดนิ่งเป็นเวลานาน และการชับรถที่ช้า